Provinciale Staten fracties stellen vragen over de problemen veroorzaakt door Karting Eefde


Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft onlangs een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over problematische ontwikkelingen bij Karting Eefde, gevestigd Elzerdijk 44 te  Eefde.


De brief is voor de fractie van de PvdA en de fractie van Groen Links, die al eerder vragen stelde over deze ontwikkelingen, aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.


1.    Karting Eefde heeft een verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Lochem. De provincie moet aan de gemeente een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) ten aanzien van de voorgestelde wijziging afgeven. Een concept verklaring is al verstrekt door de provincie.
Vraag: is de veronderstelling juist dat een definitieve verklaring pas wordt afgegeven als de provincie de zienswijzen, die zijn ingediend naar aanleiding van het Ontwerpbesluit Wijziging Omgevingsvergunning, heeft behandeld?

2.    Er wordt gewerkt aan een gebiedsproces om te komen tot een Visie voor de Gorsselse heide.
Vraag: is de provincie betrokken bij dit gebiedsproces? Welke relatie is  er tussen dit gebiedsproces en de ontwikkeling van de provinciale structuurvisie?

3.    Herhaaldelijk zijn er klachten over activiteiten van Karting Eefde die niet vergund zijn of in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan. Naar wij aannemen, is de gemeente Lochem verantwoordelijk voor de handhaving.
Vraag: is er overleg tussen de provincie en de gemeente Lochem over de handhaving van de regels die zijn vastgelegd in de huidige omgevingsvergunning en het bestemmingsplan?

4.    Er zijn klachten over het traag of in het geheel niet reageren door de provincie op brieven van verontruste burgers en groeperingen over het bedrijf Karting Eefde. Onlangs is uw College zelfs in gebreke gesteld,
Vraag: welk tijdpad wordt aangehouden bij de beantwoording van vragen en klachten van burgers en groeperingen?

 


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb