Het door de heer van Oosten uitgebrachte eindrapport van het Gebiedsproces Gorsselse Heide kunt u hier lezen.

Het rapport (gedateerd 13 maart 2014) is ter kennis gebracht van het college van B&W van de gemeente Lochem (zie hieronder).

De aanbevelingen van de heer van Oosten zijn: 

 1. Laat de Marke Gorsselse Heide vooral doorgaan met haar belangrijke en succesvolle werk om tot herstel van de natuurwaarden op de Gorsselse Heide te komen.
 2. Het streven om tot een betere ontsluiting van het HAMAC-terrein te komen kan alleen maar slagen als alle betrokken partijen overeenstemming bereiken over een oplossing. Zolang dat niet lukt, zal de situatie zo moeten blijven als die nu is.
 3. Er liggen kansen om een voor alle partijen aanvaardbaar compromis te bereiken over geluidsniveaus en bedrijfsvoering van Karting Eefde. Ik adviseer de gemeente te bevorderen dat het gesprek daarover ook daadwerkelijk gevoerd wordt.
 4. Als het onder 3. genoemde gesprek inderdaad tot resultaten leidt is het aan de gemeente Lochem om die resultaten ook publiekrechtelijk vast te leggen in wijzigingen van de vigerende milieu- en horecavergunning en het bestemmingsplan. Hierbij moet nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan het in de toekomst voorgeschreven maximale (lagere!) geluidsniveau en de handhaafbaarheid van de nieuwe regels.
 5. In verband met de rust rond het gebied voor omwonenden en recreanten is het belangrijk dat er een  duidelijke en handhaafbare regeling komt voor de routering naar de kartbaan (Harfsensesteeg – Elzerdijk) en het HAMAC-terrein (Koekoeksweg -Reeverdijk – Deventerdijk).
 6. Als sluitstuk van het hele proces moet de gemeente Lochem een toekomstvisie op de Gorsselse Heide vaststellen die duidelijk maakt hoe dit waardevolle gebied ook voor toekomstige generaties zijn waarde minstens zal kunnen behouden.
Zie ook de reacties in de Stentor.

In aansluiting op het bovenstaande wijzen we op de concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 april met de volgende passage:

2011-012206 * Gebiedsproces Gorsselse Heide

Ruimte (J. Kottelenberg)

 1. Kennis genomen van Toekomstvisie stakeholders in het Gebiedsproces Gorsselse Heide;
 2. Ingestemd met het Eindrapport Gorsselse Heide;
 3. Ingestemd met beëindiging van het gebiedsproces Gorsselse Heide;
 4. Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

 


Binnenkort komen wij op deze zaak terug.
 • Steunt u ons ook?
 • logo top vvdgh thumb