"Quick Scan"

De motorclub Hamac wil een nieuwe toegangsweg vanaf de Zomerdijk naar het motorcrossterrein aan de Deventerdijk *).

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide (en met ons vele anderen, inclusief de Vereniging Natuurmonumenten) is daar fel op tegen.

Op ons verzoek heeft de gemeente Lochem een 'Quick scan' gemaakt om de plannen te vergelijken.

Zie hieronder

Voorstel Hamac

Via Koekoeksweg – Zomerdijk: parkeren in weide achter startlocatie.

Ingreep: vanaf de Zomerdijk, via het schouwpad langs de watergang naar het zuiden. Vandaar via het startterrein naar weide. Parkeerruimte ruim 1 ha.
Ingreep in de EHS/ Effecten op natuurwaarden:
Risico’s: beïnvloeding waterkwaliteit bij onvoldoende breedte van de weg (oppervlaktevervuiling spoelt direct in oppervlaktewater). Uitgaande van eenrichtingsverkeer (tegelijk inkomend en tegelijk uitgaand verkeer), en de maat van voertuigen (auto’s / busjes + aanhangers en kleine vrachtwagens), is een breedte van 6 meter vanaf bovenkant insteek sloot nodig. Advies om 2 meter van de bovenkant insteek te blijven met verkeer.
Locatie weg ten westen van de watergang: geen invloed op oostelijk gelegen EHS-natuur en de daar aanwezige natuurwaarden.
Wel invloed op westelijk gelegen EHS-natuur (ca 250 meter). Bij benutting huidige open ruimte langs de watergang bestaat de beïnvloeding uit incidenteel overlast (geluid, licht, beweging) en niet uit directe aantasting in de zin van verwijderen van aanwezige elementen.
Perceel ten westen van de watergang (noordwesten) staat op de nominatie om uit de EHS gehaald te worden. Op dat moment is de doorsnijding van de EHS nog ca 110 meter.

Voorstel Vrienden van de Gorsselse Heide

Via Deventerdijk: parkeren in bos rondom parcours

Locatiespecificaties: Bos + onderbegroeiing op geaccidenteerd terrein.
Ingreep: parkeren in het bos, tussen de bomen. Ruimtebeslag zal meer zijn dan 1 ha, door parkeren tussen bomen en op geaccidenteerd terrein (inefficiënt).
Locatie in het bos rondom het parcours: Invloed op EHS-natuur: Totale bosstructuur is onderdeel van de EHS-natuur. Hierin geldt een nee-tenzij regime (nieuwe ontwikkelingen zijn niet mogelijk tenzij er sprake is van groot maatschappelijk belang). Compensatie is een vereiste.
Voor het parkeren zal een groot deel (zo niet alle) onderbeplanting moeten worden verwijderd. Hiermee wordt direct de leefomgeving van aanwezige fauna aangetast (fourageergebied buiten cross-activiteiten om). Schuilgelegenheden zijn dan nauwelijks meer aanwezig. Daarnaast is onduidelijk of en hoeveel bomen moeten worden verwijderd voor deze ingreep: lengte en draaicirkels van de te parkeren voertuigen zijn hierbij van belang. Onduidelijk is welke oppervlakte totaal nodig zal zijn. Zal naar verwachting tussen de 1,5 en 2,5 ha bosgebied zijn.
Deze mogelijke inrichting betekent dat verkeer via de Deventerdijk naar de locatie zal gaan. Hierbij blijft een (piek)belasting op de ten zuiden gelegen Gorsselse heide aanwezig.
Mogelijk langsparkeren aan de Deventerdijk blijft een aantrekkelijk alternatief voor bezoekers.


De gemeente heeft o.i. slecht werk afgeleverd ('broddelwerk').

Ons plan ging niet uit van een toegang via de Deventerdijk maar via de Koekoekweg en de Reeverdijk.

Er is geen vergelijking van de kosten gemaakt en men heeft ook niet de consequenties onderzocht van de te verwachten procedures om tot een nieuwe wegaanleg (van de Zomerdijk door een EHS-gebied) te komen.

Verder heeft men over het hoofd gezien dat er (ook) bij het Hamac-voorstel bomen gekapt moeten worden in een EHS-natuurgebied.

Wij hadden in ons voorstel de mogelijkheid om het terrein via de Deventerdijk te bereiken juist uitgeschakeld. Op onze voorstellen om gebruik te maken van parkeer- (en kampeer-) mogelijkheden in de nabije omgeving is men helemaal niet
ingegaan.


*) lees hier meer over de plannen van de Hamac en onze tegenvoorstellen

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb