Oproep aan de raadsleden van de gemeente Lochem

UPDATE (20 januari 2015)

Het hier onder genoemde amendement is door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 19 januari aangenomen.

Op 14 januari ontvingen wij het navolgende voorstel (zie het kader) van de gemeente Lochem in vervolg op onze oproep (zie verder) en de bezwaren die wij bij het "vierkante tafelgesprek" VTG naar voren brachten. Na rijp beraad hebben wij ingestemd met dit voorstel, zij het met een kleine wijziging.
Wij zijn van mening dat dit amendement in het voordeel is van de omwonenden, de Hamac en de YMCA en dat de natuurwaarden van de Gorsselse Heide daarmee zo goed mogelijk gediend zijn.

Naar aanleiding van het vierkante tafelgesprek (VTG) is gebleken dat een ruime mogelijkheid is opgenomen om het deel, aangeduid als perceel 1,  in de zomermaanden te benutten voor parkeerdoeleinden ten behoeve van het verblijfsrecreatieterrein van YMCA op het perceel Deventerdijk 7.  Nader overleg tussen betrokkenen heeft geleid tot overeenstemming dat een beperking van dit gebruik tot 1 week per jaar in de zomermaanden tijdens het zomervakantiedagkamp aanvaardbaar is voor betrokkenen. Het belang van overeenstemming in het gebied willen wij respecteren. Dit komt tevens het belang van de rust en de natuurwaarde in het gebied ten goede.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat een amendement wordt voorbereid om het voorliggende voorstel het artikel 3.1 onder, onder f, sub 2 te wijzigen
 van:

 in de periode juni tot en met augustus:
·         kortdurend parkeren ten behoeve van het verblijfsrecreatieterrein op het perceel Deventerdijk 7.
 naar:
 in de periode juni tot en met augustus:
·         uitsluitend tijdens het zomervakantiedagkamp op het verblijfsrecreatieterrein op het perceel Deventerdijk 7, maximaal 1 week per jaar: kortdurend parkeren (brengen en halen van de deelnemers) aan de noordzijde ten behoeve van het verblijfsrecreatieterrein.
Uiteraard zal ook de toelichting hierop worden aangepast.
Het amendement zal tijdens de raadsvergadering op 19 januari 2015 worden behandeld bij het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Lochem 2010 2e Correctieve Herziening Deventerdijk tegenover nr. 7 Harfsen”.

Hier de tekst van onze oorspronkelijke oproep:

Tijdens het "Vierkantetafelgesprek" op maandagavond 5 januari heeft de gemeente Lochem een toelichting gegeven op het voorstel van B&W betreffende de 2e correctieve herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010 Deventerdijk 7 Harfsen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 25 juni 2014 zaaknummer 201307347/1/R2.

In die uitspraak is duidelijk vastgelegd dat alleen het bestaand gebruik van de mc Hamac, voor wat betreft de weilanden naast het motorcrossterrein aan de Deventerdijk 7, in het te wijzigen bestemmingsplan vastgelegd zou moeten worden.

Met de 2e correctieve wijziging is dat, helaas,  maar ten dele gebeurd. 

Voor de tweede keer zijn B&W afgeweken van de opdracht van de Raad van State door opnieuw zaken toe te staan die niet aan de orde waren bij de RvS-procedure, namelijk het gebruik van één van de weilanden (perceel 1) als parkeerplaats voor de kampeerders die in de zomermaanden gebruik maken van het Hamac-terrein aan de Deventerdijk 7.

Met artikel 3.1 van de bestemmingsplanregels (agrarisch met waarden) onder f 2 wordt in het nieuwe voorstel in de maanden juni tot en met augustus het parkeren op het weiland toegestaan ten behoeve van het verblijfsrecreatieterrein op het perceel Deventerdijk 7, zij het "kortstondig". Maar wat is kortstondig? Bovendien mogen de kampeerders het hele weiland gebruiken en niet alleen het driehoekige gedeelte in het noorden. En zelfs 24 uur van de dag. Als het maar kortstondig is !

Zoals wij tijdens het VTG en in onze zienswijze (zie hieronder) duidelijk hebben gemaakt, betekent dat weer een (extra) aanslag op de natuurwaarden van dat gebied. De Raad van State was het eerder met ons eens dat dat niet acceptabel is op grond van de uitgebrachte Natuurtoets.

Wij vragen ons af waarom B&W nu weer afgeweken zijn van de uitdrukkelijke opdracht van de Raad van State. Wie heeft hierom gevraagd?
De mc Hamac en de omwonenden in ieder geval niet, want die zouden het parkeren tot hooguit één week willen beperken (in plaats van de door B&W voorgestelde 13 weken). Wij hebben hiervoor begrip. (Overigens zijn er ook andere mogelijkheden om de kampeerders naar en van de Deventerdijk te brengen).

Wat weegt er zwaarder:

- de natuur rondom de Gorsselse Heide of
- het parkeergemak van de kampeerders ?

De gemeenteraad heeft het antwoord

In onze zienswijze hebben wij een voorstel voor wijziging van de bestemmingsplanregels gedaan om aan de wens van de omwonenden tegemoet te komen. 
Als dat door B&W en de raadsfracties geaccepteerd wordt zal dat bijdragen aan een verbetering van de natuurwaarden. En er komt rust !
Zoniet, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om (weer) beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Zienswijze Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb