Brief van de omwonenden, Vereniging Tegengas en de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide aan de raadsleden van de gemeente Lochem d.d. 22 juni 2020

Onderwerp:
Eindelijk een oplossing voor de overlast door Adventure Eefde?


Geachte raadsleden,

De Corona crisis begint langzaam maar zeker weer wat achter ons te raken. Hoe ingrijpend deze crisis ook was, bijkomend effect was wel dat de natuur, de bezoekers van het natuurgebied en omwonenden van kartbaan Eefde enkele maanden hebben kunnen genieten van een weldadige rust in hun woongebied, zoals dat vroeger heel gewoon was.

In de onderliggende brief met informatie willen wij u verzoeken actie te ondernemen om een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, die past in het gebied en passend is voor de eigenaar van de kartbaan van Adventure Eefde. Wij sluiten af met een aantal concrete vragen aan de Gemeenteraad.

Inmiddels zijn de activiteiten van de kartbaan weer volop hervat en ervaart de omgeving opnieuw een enorme geluidsoverlast. De omwonenden worden in een steeds extremere mate in hun woongenot aangetast. Van enige adequate controle door de Omgevingsdienst lijkt geen sprake. De vele klagers worden door de Omgevingsdienst naar het eigen meet- en monitoringsysteem van de kartbaan verwezen met de mededeling dat de klagers daar zelf maar moeten gaan kijken. Onaangekondigde en gerichte metingen vinden niet of nauwelijks plaats. Het is onbegrijpelijk dat uw gemeente het belang van haar inwoners zo nadrukkelijk naast zich neer blijft leggen.

Reeds op 12 april 2018 is tijdens een persoonlijk gesprek met de burgemeester Van 't Erve in het bijzijn van Anka Buunk door de vertegenwoordiger van de omwonenden Adventure Eefde, aangedrongen op het actualiseren van de toepassing van de best beschikbare technieken ("BBT") die wettelijk gezien een onderdeel vormen van de voorwaarden die in de vigerende omgevingsvergunning aan de kartbaan zijn gesteld.

Onder BBT wordt volgens de wet verstaan: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, (waaronder geluidsoverlast) die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Op de kartbaan rust dus de verplichting van het toepassen van de best beschikbare technieken om de geluidsoverlast te beperken.

Elektrisch karten is inmiddels al geruime tijd als de best beschikbare techniek erkend en moet derhalve door uw gemeente als voorwaarde aan de kartbaan worden opgelegd. Daarmee zou na vele jaren eindelijk een einde kunnen worden gemaakt aan de extreme verstoring van onze leefomgeving door geluid en uitlaatgassen, en een bedrijfseconomisch gezonde toekomst aan het kartbedrijf kunnen bieden. En tegelijkertijd aan de vele recreanten die te gast zijn in onze prachtige gemeente volop plezier kan blijven bieden!

In de brief die wij van het college uiteindelijk daarop 16 oktober 2019 (na 1,5 jaar!) mochten ontvangen, geeft het college aan dat volgens het door haar geraadpleegde "onafhankelijk en specialistisch" adviesbureau elektrisch karten "nog niet als best beschikbare techniek ingezet zou kunnen worden, omdat dit bedrijfseconomisch niet haalbaar zou zijn". Gebleken is evenwel dat het adviesbureau geen gedegen marktonderzoek heeft verricht en geen adequate bedrijfseconomische analyse heeft uitgevoerd. Uit een eigen marktverkenning blijkt dat wel degelijk met elektrische karts op zowel binnen- als buitenbanen uitstekend een kartbedrijf kan worden uitgeoefend. Na onze reactie gaf het adviesbureau toe een aantal foute aannames te hebben gedaan (zie bijlagen: 1 t/m 5).

De wethouder heeft wel in zijn brief aangegeven te erkennen dat de ontwikkelingen op elektrisch vervoer snel gaan en dat hij met Adventure Eefde (AE) in overleg zal gaan om het moment van toetsing af te stemmen op de vervangingstermijn van de karts om op die manier voor de aanschaf van nieuwe karts te kunnen toetsen of nog wordt voldaan aan de BBT. Naar onze inschatting zal dat moment over ruim 1 jaar al aan de orde zijn.

Voor ons als omwonenden is de maat onderhand meer dan vol. Er dient NU te worden gestart met de omschakeling op last van uw gemeente naar het toepassen van de wettelijk vereiste BBT. In de bijlage treft u een bezoek aan dat door ons is gebracht aan een kartbaan in het centrum van Londen waar al 16 jaar elektrisch wordt gereden op een buitenbaan. Hoezo dus de constatering dat elektrisch karten niet haalbaar zou zijn op een buitenbaan? Dat elektrisch karten niet alleen bedrijfseconomisch haalbaar is maar zelfs ook voor de klanten aantrekkelijker, blijkt wel uit de talloze indoorbanen waar inmiddels elektrisch wordt gereden. Uit de ervaring van het bedrijf bleek dat de totale kosten voor elektrisch karten zelfs lager zijn dan bij gebruik van motorkarts (bijlage 6).

De gemeente dient nu eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen in het belang van haar burgers en het milieu en niet te kiezen voor het belang van een aantal privé kartcoureurs die van heinde en verre uit Nederland naar Eefde komen omdat dit nog zo'n beetje de enige kartbaan is waar in de buitenlucht ongestoord lawaai en stank mag worden veroorzaakt. Dit is een Groene Gemeente zoals Lochem pretendeert te zijn volstrekt onwaardig. De hele wereld om ons heen moet verduurzamen en stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen, en de stikstofcrisis dwingt ons inmiddels tot vergaande maatregelen. Het kan toch niet zo zijn dat deze activiteit ongehinderd door mag gaan terwijl er een goede oplossing voorhanden is.

Wij manen u dan ook dringend om in actie te komen en de verplichtingen die de omgevingswet stelt ten uitvoer te laten brengen.

Wij als vertegenwoordigers van de in "De Vier" verenigde onderstaande groeperingen zouden graag helderheid hebben over de opvattingen van de Gemeenteraad richting de toekomst van de activiteiten op de Kartbaan. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat de milieuvervuiling die de Kartbaan nu veroorzaakt door geluid en uitstoot, 6 dagen per week van 09:00 tot 21:00 uur van dinsdag t/m zondag, onwenselijk is en dat om dit te voorkomen een maximale inspanningsverplichting gevraagd mag worden van de ondernemer?
2) Deelt u de mening dat er door de ondernemer voldaan moet worden aan het in- en doorvoeren van de best beschikbare technieken?
3) Deelt u de conclusies van de bijgevoegde informatie, dat uit langjarige praktijkervaring is gebleken dat elektrisch karten economisch rendabel is? (Zie hiervoor bijlage 7).
4) Deelt u de mening dat gebruikers van de Kartbaan, ter voorkoming van onnodige milieuschade, bereid moeten zijn voor het gebruik van· de kartbaan een meerprijs te betalen en dat uit bijgevoegde informatie blijkt dat de meerprijs beperkt kan blijven?
5) Deelt u de mening dat het redelijk is voor zowel de ondernemer, de omwonenden, de omgeving en de vele bezoekers van het gebied, dat er afspraken moeten worden gemaakt voor het omschakelen naar elektrisch karten binnen een periode van 2 à 3 jaar?
6) Is de Gemeenteraad bereid via een motie het College de opdracht te geven om binnen een periode van 2 à 3 jaar de ondernemer te dwingen de omslag naar elektrisch karten te realiseren?


Indien gewenst zijn wij graag bereid u mondeling nader te informeren, met name over onze opgedane ervaringen in Londen van het elektrisch karten op een buitenbaan.

Hoogachtend,

Namens "De Vier" t.w. omwonenden kartingbaan, de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide, de Vereniging Tegengas en de omwonenden Hamac.

Bijlagen (op aanvraag ter beschikking):

1) reactie gemeente Lochem 16/10/2019
2) rapport Peutz 10/5/2019
3) mailbericht 24/6/2019
4) briefrapport reactie Peutz 21/8/2019
5) mailbericht reactie 25/9/2019
6) verslag werkbezoek kartbaan Revolution Karting London
7) kostenvergelijking elektrisch karten


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb