01
juni
2017

Begrazing in strijd met Wet natuurbescherming?

De koeien doen meer dan jonge opslag (berken en dennen) verorberen

mgh toegangshek
De vraag rijst of het begrazen door koeien binnen het door prikkeldraad en hekken begrensde gebied in de periode juli, augustus en september zoals de Marke Gorsselse Heide van plan is (zie hun website) in strijd is met de Flora- en faunawet en/of de (nieuwe) Wet natuurbescherming.
"Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving."
Om gevolg te geven aan die wettelijk vastgelegde "zorgplicht" heeft de vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren een Gedragscode Natuurbeheer opgesteld (met medewerking van de Unie van Bosgroepen).
Deze gedragscode helpt beheerders van natuurterreinen om te zien of hun werkzaamheden voldoen aan de eisen zoals die vroeger vastgelegd waren in de Ff-wet en nu in de Wet natuurbescherming. Het gaat daarbij o.a. om het verwijderen van bosopslag, het kappen van bomen, het afbranden en plaggen van heidevelden, akkerwerkzaamheden (bemesten bijvoorbeeld) en ook het begrazen van natuurterreinen.
Bij alle werkzaamheden moet eerst een inventarisatie plaatsvinden of er rust en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten en/of planten op het betreffende terrein aanwezig zijn die gevoelig kunnen zijn voor vertrapping en/of vraat, zoals grondbroeders, amfibiën en reptielen. Als dat het geval is moet de Gedragscode toegepast worden en de voor die activiteit vastgestelde "Natuurkalender". Zie hieronder de kalender voor het begrazen.
gedragscode kalender begrazen
Als uit de inventarisatiegegevens blijkt dat er zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn mag er alleen buiten de kwetsbare periode begraasd worden met inachtname van de in de Gedragscode vastgelegde voorzorgsmaatregelen. Wil men in de kwetsbare periode (dus ruwweg van maart tot en met september) toch begrazen dan moet er bij de Provincie Gelderland een ontheffing aangevraagd worden.
Wij verbazen ons er over dat de 'blonde dames' al begin juni hun intrek op de Heide genomen hebben.
De 'blonde dames' op de Heide (juni 2017)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb