Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

Ontwikkelingen rond de Gorsselse Heide

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2012 heeft de GroenLinks-fractie de volgende vragen gesteld aam B&W van Lochem over de Gorsselse Heide:

Rond de Gorsselse Heide speelt een aantal actuele ontwikkelingen, waar GroenLinks vragen over heeft.
1. Kartbaan Eefde heeft een nieuwe beheerder. In hoeverre veranderen hierdoor de activiteiten van de kartbaan?
2. De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide spreekt in een mail van 6 februari aan het College van B en W haar zorgen uit over activiteiten die los van het karten staan – zoals survival en horeca – terwijl de vergunning alleen karten toestaat. Welke actie onderneemt het College naar aanleiding van deze mail?
3. Er is al geruime tijd sprake van een gebiedsproces dat zou starten voor de Gorsselse Heide en omgeving. Kunt u aangeven wanneer dit start, wie de extern procesbegeleider wordt en welke aanpak globaal wordt gevolgd?
4. Op 7 maart heeft de Rechtbank Zutphen het besluit van de gemeente vernietigd, om nieuwbouw toe te staan van een melkveebedrijf aan de Koekoekweg te Harfsen. De gemeente heeft zich, aldus de rechtbank, “ten onrechte bevoegd geacht om op grond van artikel 19, tweede lid WRO vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en een bouwplan eerste fase te verlenen”. Legt het College zich neer bij deze uitspraak? Indien nee, waarom niet?

Het antwoord van B&W:

WETHOUDER KOTTELENBERG zegt dat de Kartbaan Eefde wel een nieuwe beheerder heeft maar geen nieuwe eigenaar. De activiteiten van de kartbaan hangen af van de milieuvergunning en die is niet veranderd, en de kantine mag alleen voor kart-gerelateerde activiteiten worden gebruikt. De afdeling handhaving zal met de nieuwe beheerder nog een kennismakingsgesprek voeren. De mail van de Vrienden van de Gorsselse Heide is beantwoord; er mag aan de bezoekers van de kartbaan ook een drankje worden geserveerd en de survival training is bestemd in het nieuwe bestemmingsplan; de hindernissen zijn vrij van vergunning en worden jaarlijks gekeurd door de Survival Bond. In het afgelopen jaar is een inventarisatie gedaan door het Plattelandshuis dat geadviseerd heeft een gebiedsproces te starten. De heer Van Oosten, voormalig wethouder van de gemeente Zutphen, heeft al verkennende gesprekken gevoerd met de verschillende partijen en die zullen eind maart afgerond zijn. Daarna wordt het plan van aanpak gepresenteerd aan de partijen.

Over de melkveehouderij aan de Koekoekweg heeft de rechtbank een negatieve uitspraak gedaan voor de gemeente waardoor het besluit van de raad is vernietigd. De uitspraak wordt op 22 maart doorgesproken met de familie Berenpas. Daarnaast ligt er nog een bezwaar tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hij zal de raad op de hoogte houden van het gehele proces.


De Stentor berichtte op 28 maart 2012:Tijdens een wandeling op de Gorsselse Heide vertelt de rentmeester van de Stichting Marke Gorsselse Heide aan de verslaggever van de Stentor dat Provinciale Staten van Gelderland waarschijnlijk in juni een beslissing zullen nemen over het verlenen van een subsidie om het Natuurherstelplan uit te voeren.

Lees het hele verhaal hier

logo gemeente lochem

Structuurvisie Lochem

De gemeente Lochem heeft begin 2011 haar Toekomstvisie vastgesteld.

De volgende stap is het opstellen van een Structuurvisie.

Een Structuurvisie is een document met kaarten die inzicht geven in de ruimtelijke ontwikkeling van het betreffende grondgebied.

Vragen als: 

‘Hoe ontwikkelt zich de bevolking de komende jaren en wat is het effect daarvan op de woningbehoefte, het onderwijs, het verenigingsleven?’

‘Wat betekent dat voor de ruimtelijke inrichting van Lochem?’

'Op welke wijze kan de economie gestimuleerd worden en hoe werkt dat uit voor de bedrijvigheid, de landbouw en de recreatie & toerisme sector?’,

krijgen daarin een plek.

De structuurvisie geeft aan hoe, in ruimtelijke zin, Lochem zich de komende 10 jaar kan/mag ontwikkelen. Het is tevens een toetsingsinstrument voor de gemeente dat inzicht geeft in wat wel en niet mogelijk is.

Alle kernen van de gemeente Lochem (Gorssel, Eefde, Harfsen enz.) krijgen een plek in de structuurvisie. De dorpsraad Gorssel heeft met de gemeente afgesproken dat zij de inbreng voor de structuurvisie over de kern Gorssel zelf organiseert. Daarmee levert zij actief een bijdrage aan het document Structuurvisie Lochem.

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide is uitgenodigd om ook bij te dragen aan de totstandkoming van deze structuurvisie.

Dinsdag 14 februari heeft de eerste werksessie met de werkgroep 'Gorsselse bijdrage Structuurvisie' plaatsgevonden. In de groep 'natuur en landschap' heeft onze vice-voorzitter Herman Roelofs de nadruk gelegd op enkele belangrijke aspecten van de Gorsselse Heide:

- sterkte: natuurparel van de Achterhoek;

- zwakte: klein gebied binnen de gemeente Lochem;

- bedreiging: ongewenste en verstorende recreatie in het gebied zelf en in en vanuit de omgeving; zoals kartbaan, motorcross en spoor noordtak Betuwelijn;

- kans: bedreiging middels duidelijke afspraken te verminderen
 
Hem viel verder op dat er binnen de gemeente Lochem weinig kennis is over de flora en fauna en weinig interesse voor natuur in het algemeen. De natuureducatie zou versterkt moeten worden.

Het kernteam heeft alle input verzameld en start met een analyse en ordening van alles wat er gezegd is.

Het resultaat van de eerste verwerking wordt op 6 maart verder besproken. Op 26 maart wordt het eindrapport voorgelegd aan de Gorsselse gemeenschap.
 
Hieronder de hoofdlijnen van de aanpak structuurvisie Gorssel

Ter overdenking:

Natuur in stand houden is een taak voor de overheid.

Lees het artikel van Jozef Keulartz (filosoof verbonden aan Wageningen universiteit en Radboud universiteit) dat op 16 februari in het dagblad Trouw gepubliceerd werd.

 

"Wie in de natuur 'benutten en beleven' de ruimte geeft, eindigt met meer mountainbikeroutes, pannekoekenrestaurants en campings."


"Kortom, weg rust en ruimte, in een land dat van alle europese landen toch al de minste natuur heeft"


"Je weet pas wat je mist', als het er niet meer is!"


Lees ook de discussie bij IVN op Linkedin http://www.linkedin.com/company/ivn-natuur--en-milieueducatie

over "Beperkte natuurbeleving in Nederland werkt bezuinigingen in de hand"

Herman Roelofs (onze vice-voorzitter) schrijft van nu af aan maandelijks over wat er op de Heide te beleven is:  natuurbelevenissen.

Zijn eerste bijdrage gaat over spechten:

In Nederland komen 6 soorten van de spechtenfamilie voor, te weten

-       de kleine bonte specht [14-15 cm] zo groot als een huismus;

-       de draaihals [16-17 cm];

-       de middelste bonte specht [20-22 cm];

-       de grote bonte specht zo groot als een merel [22-23 cm];

-       de groene specht [31-33 cm];

-       en de zwarte specht iets kleiner dan de buizerd [45-47 cm].

Behalve de middelste bonte specht zijn verder alle spechten soorten al eens waargenomen op de Gorsselse Heide. De middelste bonte specht is een echte nieuwkomer, die sinds enkele jaren Nederland heeft veroverd.

Op onze prachtige heide is de grote bonte specht de meest voorkomende broedvogel van deze spechtenfamilie. In 1984 werden er 4 broedterritoria vastgesteld. De kleuren zijn opvallend zwart wit gebandeerd met vlekken en fel rode veren op voorhoofd en anaalstreek. Het voedsel bestaat uit insecten, zaden van naaldbomen en noten zoals hazelnoten, maar soms ook eieren en nestjongen van andere vogels. De noten klemmen ze vast tussen de groeven van de bast van ruwe bomen zoals eik. Ze gebruiken die plaats dan meerdere malen en eronder op de grond zien we dan ook de leeggegeten resten. We noemen dat een spechtensmidse.

Beide geslachten hakken meestal elk jaar opnieuw een nestholte in zowel naald- als loofhout, maar ze maken ook wel gebruik van nestkastjes [afmetingen ongeveer  lengte 14 x breedte 14 x hoogte 28 cm met een nestopening van ongeveer 5,5 cm]

Ze leggen vanaf midden mei meestal eenmalig 4 tot 7 gladde glanzende witte eieren. Het broeden wordt door beide geslachten uitgevoerd in 12 tot 16 dagen. De jongen zijn echte kale nestblijvers en het duurt daarna nog 18 tot 21 dagen voordat de jongen het nest verlaten. Het voedsel voor de jongen bestaat uit insecten.

Alle spechten kenmerken zich door een sterk golvende vlucht.

Als je nu in februari over de heide wandelt, denk je dat er nog niet zoveel te beleven is, maar niets is minder waar. Ik kan al genieten van de roffel van de grote bonte specht. Als je goed luistert hoor je na zo’n roffel soms nog enkele roffels op wat andere plekken meestal wat verder weg. Grote bonte spechten beantwoorden elkaar op een roffel. De roffel, liefst op wat dode hollere takken,want dat geluid draagt verder, is het teken van: dit is mijn gebied. Op deze wijze bakenen ze hun territorium, de grenzen van het toekomstige broedgebied, af. Tevens lokken ze een vrouwtje met de roffel. Je kunt het vergelijken met de zang van andere vogels.

Bij onraad maakt de grote bonte specht snelle kwetterende tonen, hetgeen wel doet denken aan die van een merel als er een poes door de tuin sluipt.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb